Konrolli I linjes se internetit dhe riparimi ne rast defekti behet brenda 24 oreve ng suporti teknik, nga momenti qe klienti ka informuar kompanine per problemin.