Ne rast se shikoni drite te kuqe te pajisja, tregon qe ka probleme sinjali dhe duhet te na kontaktoni menjehere te nje nga numrat tane te kontaktit.