Transferimi I linjes se internetit eshte pa asnje kosto shtese.